Choose your country
MENNEKES

Europeiska normer för stickkopplingar

Överallt där ström flödar måste man vara försiktig och arbeta särskilt omsorgsfullt. Vid installation, användning och underhåll av elektriska apparater gäller lagstadgade föreskrifter och normer som måste beaktas. De elektrotekniska standarderna (EN) som gäller i Tyskland och Europa sammanställs och kontrolleras av olika institutioner: den internationella standardiseringsorganisationen ”International Electrotechnical Commission (IEC)”, den europeiska kommittén för elektrotekniska standardisering ”Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)”, ”DIN-Normenstelle Elektrotechnik”, ”Deutsches Instituts für Normung (DIN)” och ”Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE)”.

Våra CEE-stickkopplingar tillverkas och kontrolleras före leverans enligt följande standarder:

SS-EN/IEC 60309

Standarden SS-EN/IEC 60309 är en internationell standard för kontakter och uttag, ledningskopplingar och apparatstickkopplingar, som huvudsakligen är avsedda att användas inom industrin (med märkspänningar upp till 1 000 V, 500 Hz och en märkström på upp till 125 A). Del 1 av standarden (SS-EN/IEC 60309-1) beskriver de allmänna kraven på varje industriellt använd stickkoppling. Del 2 (SS-EN/IEC 60309-2) specificerar en serie stickkopplingar med runda höljen, med olika antal och anordning av kontaktstiften för olika tillämpningar. 

EN IEC 61439

Standarden EN IEC 61439 ersatte standarden 60439 i slutet av 2014. Standarden beskriver utförandet och kontrollföreskrifterna för så kallad kopplingsutrustning för lågspänning. Till kopplingsutrustning hör även våra uttagskombinationer.

Standarden fastställer de säkerhetstekniska kraven för utrustning som används för distribution av elektrisk energi i industrin, i privata hushåll och på byggarbetsplatser. Standarden garanterar en högre säkerhetsstandard och tillämpas t.ex. vid energidistributörer (t.ex. våra uttagskombinationer), kopplingsanläggningar och fördelarskåp.

För konstruktion av en kopplingsutrustning för lågspänning behövs två huvudstandarder. Standarden EN IEC 61439 består därför av två delar:

  • EN IEC 61439-1 – grundnormen
  • EN IEC 61439-2 till EN IEC 61439-7. Delarna 2 till 7 i standarden betecknar och gäller de särskilda egenskaperna för användningen: EN IEC 61439-2 gäller energi-kopplingsutrustning, EN IEC 61439-3 gäller elcentraler, EN IEC 61439-4 gäller byggplatscentraler, EN IEC 61439-5 gäller offentliga kabelskåp, EN IEC 61439-6 gäller skenfördelningar och EN IEC 61439-7 gäller särskilda tillämpningar som småbåtshamnar, campingplatser, marknader och laddplatser för elfordon.

Information och utdrag från SS-EN 61439

Information för standarden SS-EN 61439

2012 slutfördes omstruktureringen och revisionen av säkerhetskraven för kopplingsutrustning för lågspänning med publikationen av standarden SS-EN 61439-1:2012. Den föregående standarden, SS-EN 60439-1 ersätts av SS-EN 61439-1:2012. Den tidigare standarden SS-EN 60349 gäller till september 2014. Därefter är tillämpningen av SS-EN 61439 obligatorisk (för all nykonstruerad kopplingsutrustning och styrningsanordningar), planering och dokumentation måste utföras i enlighet med SS-EN 61439-1:2012 och dess delar.

Syftet med den här standarden är att harmonisera de flesta allmänna bestämmelser och krav för kopplingsutrustning och styranordningar för lågspänning för att uppnå enhetliga krav och verifiering av kopplingsutrustning och styranordningar och föra tt undvika behovet av verifieringar enligt andra standarder. Alla krav på olika typer av kopplingsutrustning och styranordningar har kombinerats i denna grundläggande standard tillsammans med ämnen av brett intresse och tillämpning, t.ex. uppvärmning, isoleringsegenskaper etc.


Två huvudstandarder kommer att krävas för varje design av kopplingsutrustning och styranordningar för lågspänning:

  • Den grundläggande standarden som hänvisas till som ”Del 1” i den specifika standarden;
  • De tillämpliga delarna 2 till 7 i standarden för kopplingsutrustning och styranordningar beskriver egenskaperna för tillämpningen.

SS-EN 61439 består av följande delar

SS-EN ...

61439-1: Allmänt

61439-2: Utrustning för generell användning som betjänas av lekmän

61439-3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän

61439-4: Särskilda fordringar för byggarbetsplatser

61439-5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

61439-6: Kanalskenfördelningar trunking systems

61439-7: Särskilda fordringar på utrustning för småbåtshamnar, campingplatser, marknader och laddplatser för elfordon

Kraven i den här standarden, som omfattas av avtal mellan tillverkaren av kopplingsutrustningen och styranordningarna och användaren sammanfattas nedan. Den här listan underlättar tillhandahållande av information gällande grundläggande villkor och kompletterande användardefinitioner.

Designverifiering

Utöver typgodkännandet måste tillverkaren lämna ett produktintyg som garanterar korrekt uppställning enligt standarden, inte har några materialdefekter och att den uppfyller elsäkerhetsbestämmelserna.

Definition – ”originaltillverkare” och ”tillverkare av kopplingsutrustning och styrningsanordning”

Originaltillverkare

Organisation/företag som har tillverkat den ursprungliga designen och tillhörande intyg i enlighet med standarden.

 

Tillverkare av kopplingsutrustningen och styranordningen

Organisation som slutför en enhet och monterar den till en fungerande enhet. Tillverkaren ansvarar för produktintyg och därmed för produkten (Intyg om överensstämmelse).


Betydelse för MENNEKES produkter:
För förkopplade enheter är MENNEKES ursprunglig tillverkare och tillverkare samtidigt. Ansvaret och utfärdandet av intyg åligger oss. Vi kan inte intyga att delvis kopplade enheter som vi tillverkar uppfyller standarderna. I detta fall är ”slutförande enhet” tillverkaren och måste intyga överensstämmelsen. Det är nödvändigt att lämna vidare information till den här organisationen så att enheten slutligen kan få ett ”Intyg om överensstämmelse”.

Uppvärmning

Max. omgivningstemperatur är +40 °C.
Genomsnittligt värde för omgivningstemperaturen under en period om 24 timmar får inte överstiga +35 °C.

Verifiering av uppvärmningen kan ske genom olika metoder. Genom att testa kombinationen av kopplingsutrustning och styranordning eller genom att härleda till en känd referens och genom en expertbedömning, t.ex. i enlighet med gällande designbestämmelser. Oberoende av vilken metod som väljs för att bestämma värmen och därmed maximal strömbelastning för kombinationen måste överensstämmelse med lämpliga temperaturgränser säkerställas.

Kopplingsutrustningen och styranordningen och dess elektriska kretsar måste klara av att bära de nominella strömmarna under definierade förhållanden och de nominella värdena för komponenterna, deras lämplighet och tillämpning måste tas i beaktande, utan att överskrida gränsvärdena som anges i SS-EN 61439-1 Tabell 6, del 1. Gränstemperaturerna i tabell 6 gäller för genomsnittlig omgivningstemperatur på +35 °C.
▶ Gränstemperaturerna för den installerade utrustningen måste tas i beaktande!

Uppvärmning – utbyte av komponenter

En enhet/komponent får endast bytas ut mot en liknande, identiskt konstruerad enhet i en annan serie än den serie som används i verifieringen om strömförlust och därmed uppvärmningen av anslutningarna är lägre eller lika stor som enheten som ska bytas.

Belastningen av den största strömkretsen och alla utgående kretsar individuellt med märkströmmen

Kraven i EN IEC 61439-X är att alla strömkretsar måste var för sig klara deras märkström, utan att temperaturgränsvärdena överskrids i processen. Om ytterligare strömkretsar läggs till kan en märklastfaktor ställas in.

Märkvärden InA, Inc, RDF

Standarddefinition InA

Märkströmmen för kopplingsutrustning och styranordning, InA, är den totala strömmen som huvudskenan kan distribuera i respektive installation av kombinationen utan att temperaturgränsvärdena som nämns i SS-EN 61439-1 avsnitt 9.2 överskrids!

Strömmen, InA, ses som den ström som kombinationen maximalt kan fördela via dess utgående kretsar vid 100 % aktiverad tid.

Standarddefinition Inc

Märkströmmen för en strömkrets är värdet på strömmen som kan bäras av strömkretsen under standard driftsvillkor när den drivs ensam. Enheten måste klara att bära denna ström utan att överskrida temperaturgränserna för de enskilda komponenterna som anges i SS-EN 61439-1 avsnitt 9.2.

Standarddefinition – märkt spridningsfaktor

RDF är det angivna procentvärdet för märkströmmen med vilken den/de (individuella) utgående kretsar Inc för en kopplingsutrustning och styranordning kan belastas med varaktigt och samtidigt under beaktande av motsatta termiska influenser. I den här processen får InA inte överskridas.

Tabell 101 från EN IEC 61439-3 Värden för förmodad belastning

Antal huvudströmkretsar

Förmodad belastningsfaktor

2 och 3

0,8

4 och 5

0,7

6 till och med 9

0,6

10 (och fler)

0,5

 

Denna tabell anger riktvärden, vid tveksamma fall gäller alltid uppgifterna från tillverkaren.

Överenskommelser mellan kopplingsutrustningens tillverkare och användare

Uppställning av överenskommelser mellan tillverkare och användare

Informationen nedan är fastställda standardvärden för MENNEKES katalogkombinationer. Vid avvikelser från denna standard eller specialprojektplanering måste lämpliga överenskommelser göras mellan användare och tillverkare. Dessa överenskommelser måste anordnas mellan MENNEKES och användaren/kunden under anbudsfasen (före produktion och före försäljningen).


Tabellen nedan är ett ”prov” som är tillämpligt för ungefär 98 % av MENNEKES enheter. Specialprojektplanering omfattas inte av specifikationerna och måste tillkännages separat av användaren före projektplaneringen. I dessa specialfall krävs det att ytterligare information beaktas med hjälp av standarderna som nämns och deras produkt-understandarder.

Egenskap

Standardvärde

Normativ option

MENNEKES standard

System enligt typen av jordanslutning

Design i enlighet med lokala krav

TT/TN/IT

TN/TT

Märkspänning

I enlighet med lokala installationsförhållanden

max. 1 000 V AC resp. 1 500 V DC

400 V AC

Transienta överspänningar

fastställs av elsystemet

Överspänningskategori I/II/III/IV

Kat. III/stickproppar och uttag Kat. II

Tillfälliga överspänningar

min. märkspänning + 1 200 V

Se Tabell 8 + 9 eller 10 för värdena

1890 V (AC)

Märkfrekvens

i enlighet med installationsförhållandena

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Kortslutningsmotstånd

bestäms av systemet

N + PE max 60 % av ytterledarvärdena

Icc max. ≤ 10 kA

SCPD i matningen

i enlighet med installationsförhållandena

ja/nej

nej

Samordning mellan kortslutningssydd i eller utanför kopplingsutrustningen och styrningsanordningen

i enlighet med installationsförhållandena

finns/installera/bygg in

Artikelberoende

Information om belastningar som eventuellt kan bidra till kortslutningsström

Inga laster är tillåtna som kan bidra till kortslutningsström

inga

inga

Typ av skydd mot elstöt – grundisolering

Grundskydd

Uppfyll lokala bestämmelser

Grundskydd

Typ av skydd mot elstöt – jordfelsskydd

Skydd mot indirekt kontakt/uppfyll lokala krav

Automatisk avstängning/skyddsfrånkoppling/skyddsisolering

Artikelberoende

Installationsplats

Tillverkarens utförande

Inomhus/utomhus

Artikelberoende

Skyddstyp

Inomhus min. IP 2x/utomhus min. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Skydd mot mekaniska effekter

 

vid behov specifikation av IK-kod (SS-EN 62208)

Information vid förfrågan

Motstånd mot UV-strålning

 

Krävs för höljen i utomhusinstallation

Information vid förfrågan

Motstånd mot korrosion

För installation inomhus och utomhus

ja/nej

Artikelberoende

Omgivningstemperatur gränsvärden

Inomhus: min. -5 °C

Utomhus: min. -25 °C

Övre gräns (båda): +40 °C

max. medelvärde (24 h): +35 °C

inga

Standardvärden! se produkt för avvikelser

Max. relativ luftfuktighet

90%

Utomhus: 100 % vid max. +25 °C

Inomhus: 50 % vid +40 °C

Standardvärden! Se produkt för avvikelser

Föroreningsgrad

Industriell omgivning 3

1, 2, 3, 4

3

Altitud

≤ 2.000 m

Var uppmärksam på faktorerna

≤ 2.000 m

EMK-omgivning

A eller B

A / B

B

Speciella driftsvillkor (vibration, explosivt område, starka magnetfält eller föroreningar)

Inga särskilda förhållanden

inga

Ej definierad!

Utvändig konstruktion

i enlighet med tillverkarens specifikationer

Öppen/stängd/stående/installation i vägg & på vägg/konsol

stängd

Portabel eller stationär

i enlighet med tillverkarens specifikationer

ja/nej

Artikelberoende

Mått och vikt

enligt tillverkarens specifikationer

inga

Artikelberoende

Typ av ledare som förts in från utsidan

Kablar

Kablar/kanalskensystem

Kablar

Material i ledarna som förts in från utsidan

Koppar

Koppar/aluminium

Koppar

Tvärsnittsarea för ytterledarna, PE-, N & PEN-ledare

Enligt standarden

inga

inga

Speciella krav som ställs på märkningen av anslutningarna

i enlighet med tillverkarens specifikationer

inga

Utförs av tillverkaren

Krav som ställs på förvaring och transport (typ av transport, avvikande omgivningsförhållanden, max-mått, krav på förpackningen)

Tillverkarens standard

inga

Information på begäran

Manövrerbarhet (åtkomst, aktiveringsrättigheter, frånkoppling)

Låttåtkomlig

Behöriga personer, ordinarie personer etc.

Artikelberoende

Krav som ställs på åtkomlighet för drift, inspektion, underhåll eller utbyggnad

Inspektion, komponentbyte, utbyggnad, underhåll, etc. får endast utföras av specialister (krav)

inga

Inspektion, byte, utbyggnad, underhåll, etc. får endast utföras av specialister

Separation av utgående strömkretsar

i enlighet med tillverkarens specifikationer

Individuellt/i grupper/alla

Artikelberoende

Typ av inre underavdelning

i enlighet med tillverkarens specifikationer

Form 1, 2, 3, 4

inga

Märkström för kopplingsutrustning och styranordning

Tillverkarens standard; i enlighet med tillämpningen

inga

Artikelberoende

Märkströmför strömkretsarna (InC)

Tillverkarens standard; i enlighet med tillämpningen

inga

Artikelberoende

Märkt spridningsfaktor (RDF)

STANDARD-specifikation

RDF för strömkretsar/RDF för hela kopplingsutrustningen och styranordningen

Artikelberoende

Tvärsnittsförhållande mellan ytterledare och N*

O ≤ 16 mm2 = 100 %

O > 16 mm2 = 50 %

min. 16 mm2)

För strömmar i N till 50 % av ytterledarna, annars krävs en specialöverenskommelse!

Ytterledare = neutralledare tvärsnitt

 

* MENNEKES designar storleken på neutralledaren enligt max. tillåten ström för faserna. Vid speciella driftförhållanden (se IEC 61439, avsnitt 7.2 och SS-EN 61439-1 tillägg 1, avsnitt 13.5) som gäller för förhållandet mellan neutralledare och ytterledare (växelströmsförbrukning med mycket låg och olika cosφ eller övermåttliga övertoner i matningsspänningen eller belastningsströmmen) kan leda till olika storleksförhållande mellan neutralledare och ytterledare. Detta måste tillkännages av användaren.

FAQ, teknisk support, utbildningar och fabriksbesök

Har du fler frågor gällande elektroteknik och våra stickkopplingar? Ta då en titt på vår FAQ-sida! Om du inte hittar svaren står gärna vår tekniska support till förfogande för vidare hjälp.

Behöver du en ingående utbildning om våra stickkopplingar eller vill få en inblick i vår produktion på plats genom ett fabriksbesök? Då är du välkommen att kontakta vårt utbildningsteam!