Choose your country

MENNEKES

Sekretess

Avsnitt 1 – Information om insamling av personuppgifter

1. Följande innehåller information om hur vi samlar in personuppgifter på vår webbplats. Personuppgifter är uppgifter som gäller dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

2. Kontrollant i enlighet med artikel 4 paragraf 7 EU Allmänna dataskyddsförordningen, DSF, (engelska General Data Protection Regulation, GDPR) är

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem

Phone +49 2723 41-1
Fax +49 2723 41-214
Email: e-post(at)MENNEKES.de

Du kan nå vårt dataskyddsombud på  privacy(at)mennekes.org (eller på vår post-adress med tillägget ”Dataskyddsombud”).

3. Om vi har anlitat leverantörer för individuella funktioner för vårt utbud eller skulle vilja använda dina data för reklamsyften kommer vi att informera dig detaljerat om de aktuella händelserna nedan. Vi nämner även de etablerade kriterierna för lagringens varaktighet.

Avsnitt 2 – Dina rättigheter

1. Du har följande rättigheter gällande de personuppgifter vi sparar om dig:

 • rätt att bli informerad,
 • rätt till rättelse och radering,
 • rätt att begränsa behandlingen,
 • rätt att invända,
 • rätt till dataportabilitet.

2. Dessutom har du rätt att klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet gällande vår behandling av dina personuppgifter. Den behöriga myndigheten är vanligtvis den tillsynsmyndighet där den registeransvarige har sitt säte (se avsnitt 1).

Avsnitt 3 – Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbsida

Om du endast besöker vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig hos oss eller delar information med oss på något annat sätt samlar vi endast in de personliga uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga för att visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är Artikel 6 paragraf 1 punkt 1f i GDPR):

 • IP-address
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Åtkomststatus/HTTP statuskod
 • Överförd datamängd
 • Webbsida som förfrågan skickades från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvara

Avsnitt 4 – Behandling av personuppgifter vid jobbansökan

1. Om du lämnar in en ansökan till ett företag i MENNEKES-koncernen lämnar du personuppgifter till företaget via en specifik ansökan. Dina uppgifter kommer att lagras och bearbetas på MENNEKES system samt på systemen som tillhör vår programvarupartner Haufe-umantis Ag. I det här fallet är MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG personuppgiftsansvarig i enlighet med Artikel 4 (7) i GDPR och Haufe-umantis Ag är personuppgiftsbiträde i enlighet med Artikel 28 i GDPR.

2. Under ansökningsprocessen samlar vi in data utöver den information som anges i §3. Detta omfattar:

 • ansökandes huvuduppgifter (titel, efternamn, förnamn, födelsedatum, adress)
 • ansökningsuppgifter (CV, betyg, bedömningar)
 • kommunikationsuppgifter (telefonnummer, e-postadress, IP-adress)

3. Uppgifterna kommer att lagras i ansökningsdatabasen och hålls strikt konfidentiellt. Anställda på personalavdelningen och personalansvarig för personalurval på MENNEKES-koncernens specialistavdelningar har tillgång till uppgifterna. Personliga uppgifter kommer inte att avslöjas eller användas för något annat syfte än vad som visas här av någon person eller organ utanför MENNEKES-koncernen. Uppgifterna kan användas anonymt för statistiska syften (t.ex. rapportering). Det är inte möjligt att dra några slutsatser om enskilda personer. Säker överföring och lagring av data garanteras.

Korrekt radering av ansökningsuppgifter sker efter att ansökningsprocessen har slutförts eller efter att den juridiskt föreskrivna arkiveringstiden har löpt ut, om inte uttryckligt samtycke har lämnats för förvaring under längre tid. Om en sökande rekryteras av MENNEKES från ansökan kommer personliga uppgifter, eller åtminstone ett utdrag av dem att läggas till i personalfilen.

4. Samtycke till databehandlingen i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 a i GDPR gäller endast personer som har uppnått 16 års ålder. Behandling av personuppgifter för personer som ännu inte har fyllt 16 år är, i enlighet med Artikel 8 paragraf 1 i GDPR, endast tillåtet om och i den mån som samtycke ges av en förälder eller förmyndare till personen. Det antas därför att behandlingen av personuppgifter är berättigad för personer som är yngre än 16 år med samtycke från den juridiska vårdnadshavaren. Detta baseras på det faktum att det är i sökandes och den juridiska förmyndarens intresse att ansökningsprocessen kan utföras. Rättslig grund för detta är Artikel 6 paragraf 1 f i GDPR.

Avsnitt 5 – Behandling av personuppgifter i affärsrelationer

1. Om du har lämnat dina uppgifter till oss för att uppfylla ett (för-) avtal eller för marknadsföringssyfte, en förfrågan, ett klagomål, felsökning kommer ytterligare personuppgifter att lagras. Beroende på förfrågan kan detta inkludera följande uppgiftskategorier:

 • personuppgifter (t.ex. namn, hälsningsfras, titel)
 • kommunikationsuppgifter (t.ex. telefon, e-post, adresser)
 • avtalsuppgifter (t.ex. avtalsinformation, tjänster, kundnummer, betalningsvillkor, bankinformation)
 • kundhistorik (t.ex. e-post, dokument samtal/samtalsloggar, frågeformulär, avtal, fakturerings- och betalningsuppgifter)
 • formulerade frågor gällande företaget och våra produkter
 • enhetsdata (t.ex. serienummer, platser)
 • planerings- och kontrolluppgifter (t.ex. bearbetningsstatus, uppgifter som ska utföras)
 • information (från tredje part, t.ex. kreditbyråer eller offentliga register)

2. Det är möjligt att MENNEKES kunder önskar direktleverans. I så fall får MENNEKES personuppgifter samt kommunikationsuppgifter för kunder till våra kunder som inte har direkt avtalsförhållande med MENNEKES. Dessa uppgifter används endast för att uppfylla de avtalsmässiga skyldigheterna till MENNEKES kunder och för att leverera varorna till rätt leveransadress. Dessa tredje parts uppgifter kommer inte att användas för annat syfte än för att uppfylla avtalet. Uppgifterna kommer att skyddas i samma utsträckning med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som andra uppgifter som MENNEKES direkta affärspartners.

3. Kategorier för personuppgifter som lämnas behandlas och lagras i syfte att uppfylla avtal. De lagras i enlighet med gällande juridiska bestämmelser.

4. Vi använder också dina e-postadresser, som vi har fått i samband med att du visat intresse för våra produkter, t.ex. för beställningar, för att informera dig om våra produkter. Du kan när som helst förbjuda denna marknadsföring utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.

5. Behandling av de listade uppgiftstyperna sker uteslutande baserat på juridisk legitimitet för de rättsliga grunder som listas under Avsnitt 10.

6. I slutet av juni 2021 fattade den tyska förbundsregeringen beslut gällande lagstiftningen om omsorgsplikt i leveranskedjan. För företag med mer än 3 000 medarbetare träder lagen i kraft från och med den 1 januari 2023 – det gäller alltså även oss. Från denna tidpunkt är vi skyldiga att intyga att vi beaktar och följer sociala och ekologiska teman i vår leveranskedja inför den federala myndigheten för ekonomi och exportkontroll. Den nya lagen påverkar inte bara oss utan även vårt samarbete med er som en av våra leverantörer. Vi behöver inte bara intyga att vi uppfyller vår omsorgsplikt i vår leverantörskedja utan vi behöver även detta intyg från våra leverantörer. För att vi ska kunna uppfylla detta krav har vi beslutat oss för ett samarbete med tjänsteleverantören Integrity Next och har redan presenterat vår information gällande omsorgsplikten på denna plattform. Vi har beslutat oss för samarbetet med Integrity Next för att hålla arbetsinsatserna för dokumentation av omsorgsplikten så låg som möjligt för alla parter. För att implementera den ovan nämnda plikten överlämnar vi kontaktinformationen till våra kända, ansvariga kontaktpersoner till Integrity Next.

Tjänsteleverantör:

Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 München
Tel.: +4989215405250
E-Mail: contact@integritynext.com
Information om dataskydd hos Integrity Next finns här.

Lagringstid:

Vi bearbetar data under tiden för affärsförbindelsen och därefter under ytterligare tre år. Informationen hos Integrity Next lagras under tiden för er förbindelse med Integrity Next. Ni har alltid möjlighet att begära att er information hos Integrity Next ska raderas.

Rättsliga grunder för databearbetningen:

Rättsliga grunder för bearbetningen är vår lagstadgade plikt enligt artikel 6, avsnitt 1c GDPR.

Avsnitt 6 – Ta kontakt på vår webbplats

1. Om du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de uppgifter du har delat med oss (din e-postadress, ditt namn och eventuellt telefonnummer, eventuella skärmavbilder) av oss så att vi kan svara på dina frågor. Om din förfrågan kräver det och svaret därför ligger i ditt intresse eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det skickar vi din förfrågan tillsammans med din information till vår MENNEKES filial, inklusive filialer i andra länder (i enlighet med Artikel 49 paragraf 1 i GDPR). Uppgifter som behandlas av MENNEKES i samband med detta kommer antingen att raderas efter att lagringen inte längre är nödvändig eller så begränsas behandlingen om det finns lagstadgade bibehållandekrav. Där det är lämpligt kan även individuella förfrågningar skickas vidare till MENNEKES partnerföretag för svar.

2. Vi vill påpeka att det är möjligt att e-post läses och ändras utan behörighet och utan att det meddelas på en okrypterad överföringskanal om krypteringsteknologi inte har använts. Dessutom använder MENNEKES spamfilter för att motverka oönskad reklam, som i undantagsfall även kan avvisa normala e-post av misstag. E-post som innehåller virus/skadlig programvara blockeras också före leverans.

Avsnitt 7 – Datorstyrd chatbot/servicetelefonnummer

MENNEKES driver en datorstödd servicetelefon och chatt för att förbereda eller besvara tekniska frågor som spelar in nödvändiga data för teknisk service eller besvarar de vanligaste frågorna utan medarbetares inverkan. Detta inkluderar även automatisk transkribering av konversationerna. Syftet med detta ä att optimera kundförfrågningarna. Befogat intresse leder, bland annat, till snabbare bearbetning av kundernas frågor, rättslig grund baseras på artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. De som tar emot uppgifterna är ansvariga serviceanställda inom MENNEKES-koncernen och serviceleverantören som används för att tillhandahålla och implementera chattboten/servicetelefonen. Behandling av uppgifterna sker uteslutande i Tyskland. Uppgifterna raderas automatiskt efter 90 dagar om inte det är nödvändigt att lösa servicefall. Det finns ingen automatiserad beslutsfattning.

Avsnitt 8 – Dataöverföring till andra länder

Som regel sker ingen överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen (så kallade tredje land) om inte lagen kräver det (t.ex. skatterapporteringsbestämmelser) eller om du har lämnat ditt samtycke till detta till MENNEKES eller om det är av intresse för den berörde på grund av typen av förfrågan. Personuppgifter kan överföras inom MENNEKES-koncernen över hela världen om det är nödvändigt för att utföra aktiviteterna. Överföring av personuppgifter gäller särskilt utländska grenar till Tyskland. Om en överföring till, exempelvis Schweiz eller USA, sker legitimeras denna överföring av Artikel 44 ff. i GDPR och motsvarande bestämmelser. För att ta alla intressen i beaktande i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 f i GDPR kan MENNEKES lämna betalningsrelaterade uppgifter till kreditföretag om motsvarande krav uppfylls (t.ex. enligt § 31 paragraf 2 BDSG). Om data överförs utanför Europeiska unionen, exempelvis till Schweiz, Storbritannien eller USA, legitimeras denna överföring med Artikel 44 ff. GDPR och motsvarande bestämmelser.

Avsnitt 9 – Nyhetsbrev

1. YDu har möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev. Detta kräver att du delar din e-postadress med oss. Tillvalsinformation, som ditt fullständiga namn eller eventuell sammanslagning av dataposter har endast syftet att optimera tjänsten. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst via länken för avregistrering som finns i e-postmeddelandet. För att registrera dig för nyhetsbrevet används dubbel deltagandeprocedur för att verifiera din e-postadress och samtidigt kontrollera att du samtycker till att motta nyhetsbrevet. MENNEKES förbehåller sig rätten att slå samman dataposter förutsatt att de otvetydigt kan tilldelas till en aktiv MENNEKES-kontakt.

2. Om användaren har lämnat sitt föregående samtycke till det kan personlig nyhetsbrevsspårning tillämpas. När nyhetsbrevet levereras kan MENNEKES registrera vissa av mottagarens uppgifter, t.ex. tidpunkten för begäran för leverans, IP-adress eller information om e-postprogrammet som används (klient). På så sätt kan man göra statistiska analyser samt utföra bedömningar av framgång eller misslyckande av online marknadsföringskampanjer. Med hjälp av personlig spårning kan man skräddarsy nyhetsbreven efter mottagarens intresse. Namnet på bildfilen individualiseras för varje e-postmottagare genom att bifoga ett unikt ID. MENNEKES märker därmed vilken e-postadress som tillhör vilket ID och kan därför fastställa vilken nyhetsbrevsmottagare som just öppnade e-posten genom att hämta bilden. Denna data skickas inte vidare till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst avbryta personlig spårning samt icke-personlig nyhetsbrevsspårning. Om du avregistrerar dig från personlig spårning fortsätter allmänna nyhetsbrev att skickas ut. Om du avregistrerar dig helt från nyhetsbrevet så avregistreras du automatiskt från alla typer av nyhetsbrev. Avregistreringsalternativen beskrivs detaljerat i slutet av varje nyhetsbrev.

Avsnitt 10 – Rättslig grund till behandling

Om inte annat uttalats tidigare behandlar vi personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 a i GDPR, så länge vi har fått nödvändigt samtycke för syftet med behandlingen. Om personuppgifterna krävs för att uppfylla ett avtal eller ett för-avtal behandlar vi uppgifterna i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 b GDPR. Om vi är juridiskt skyldiga att behandla personuppgifter (t.ex. skatterelaterade bestämmelser) behandlar vi uppgifterna i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 c i GDPR. Behandlingen kan dock även bero på MENNEKES befogade intresse varvid rättslig grund är Artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Befogat intresse omfattar underhåll av vår lönsamhet som företag samt vår personal och våra aktieägares välmående.

Avsnitt 11 – Cookies

1. Utöver de uppgifter som nämnts ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare tilldelar/lagrar på din hårddisk och där cookien anger platsen (i det här fallet, oss) dit viss information skickas. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De används för att göra Internet mer användarvänligt och effektivare.

Som standard lagras endast nödvändiga cookies på din dator för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Detta inkluderar till exempel cookies efter en lyckad inloggning. Om du samtycker till det lagras även andra cookies för att bättre förstå hur du använder webbplatsen. Nödvändiga cookies sparas när du besöker vår webbplats första gången. Andra cookies, till exempel i samband med Youtube-videos, sparas när du spelar upp filmerna. Mer information finns under §15.

2. Webbplatsen använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

 • Transienta cookies
 • Persistenta cookies

Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dit hör särskilt sessions-cookies. De sparar ett så kallat sessions-ID som markerar att de olika förfrågningarna från din webbläsare tillhör samma besök. Det gör att din dator känns igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessions-cookies raderas om du loggar ut eller stänger webbläsaren. Persistenta cookies raderas automatiskt efter en förinställd period, som kan skilja sig beroende av cookien.

Avsnitt 12 – Google Analytics

MENNEKES använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om hur du använder den här webbplatsen skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter över aktiviteterna och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktivitet på webbplatsen och internetanvändningen till webbplatsens operatör. Pseudonyma användarprofiler kan skapas från bearbetade data.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall skickas fullständig IP-adress till en Google-server i USA där den förkortas. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter hos Google..

Användare kan ändra eller återkalla lagringen av cookies genom att göra en motsvarande inställning i cookie statement.

Du kan läsa mer om data som används för reklam-syfte av Google, inställningar och opt-out-alternativ på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Data used by Google when you use websites or apps of our partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Data use for advertising purposes"), http://www.google.de/settings/ads ("Manage information that Google uses to display your advertising") and http://www.google.com/ads/preferences/ ("Decide which advertising Google shows you").

Avsnitt 13 – Google Maps

MENNEKES webbplats använder Google Maps API för att presentera geografisk information visuellt. Google Maps drivs av Google Ireland Limeted, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Uppgifter om hur webbplatsens användare använder kartfunktionen samlas in, bearbetas och används. Genom att använda den här webbplatsen anger användaren att han eller hon samtycker till bearbetning och användning av uppgifter som automatiskt samlas in eller anges av användaren (inklusive IP-adress) av Google, en av dess representanter eller tredje-parts-leverantörer. Mer information om Googles databearbetning finns i Googles sekretessinformation som kan laddas ner från https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Avsnitt 14 – Google AdWords

MENNEKES webbplats använder konverteringsspårningsfunktionen som en del av reklamprogram ”Google Adwords”. En cookie sparas – efter godkännande – så snart användaren klickar på en annons som aktiverats av Google. Om en användare besöker vissa sidor på AdWords-kundens webbplats och cookien fortfarande är giltig kan Google och MENNEKES se att användaren har klickat på annonsen och skickades vidare till den här sidan. Varje AdWords-kund får en annan cookie. Så cookies kan inte följa med via andra AdWords-användares webbplatser. Informationen som hämtas av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-användare som har beslutat sig för att använda konverteringsspårning. MENNEKES får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och som har skickats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. Men MENNEKES får inte någon information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om användare inte vill delta i spårningen kan han eller hon återkalla sitt medgivande. 

Mer information om dataskyddsbestämmelser hos Google kan laddas ner på följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Avsnitt 15 – YouTube – Användning av YouTube i sekretessförbättrat läge

Vi använder YouTube för att länka videofilmer. YouTube är ett företag som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Men precis som de flesta andra webbplatser använder även YouTube cookies för att samla in information om besökarna på deras webbplats. För att använda YouTube på vår webbplats måste du godkänna vår cookie-policy. I enlighet med deras information använder YouTube dessa cookies bland annat för att samla in videostatistik, förhindra bedrägerier och förbättra användarvänligheten. Oberoende av uppspelningen av en video, leder detta till att kommunikation med Google ”DoubleClick”-nätverket upprättas, vilket kan trigga ytterligare databearbetningshändelser. MENNEKES kan inte påverka detta. Mer information om dataskydd med YouTube i deras sekretesspolicy finns på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Avsnitt 16 – Fonts.com

Den här webbplatsen använder ”fonts.com” en teckensnittsservice som tillhör Monotype GmbH (”fonts.com”), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Varje gång den här webbplatsen hämtas laddas filer ner från en ”fonts.com”-server för att visa text med en viss font. Deras IP-adress kan överföras till en ”fonts.com”-server och lagras som en del av den vanliga server-loggen. ”Fonts.com" ansvarar för vidare bearbetning av denna information. Hämta relevanta villkor och inställningsalternativ i sekretesspolicyn (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy) hos "fonts.com".

Avsnitt 17 – Användning av AddThis-plugin (Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing)

På vår webbplats används så kallade sociala plugin (plugins”) som tillhör bokmärkestjänsten AddThis, som drivs av AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (”AddThis"). En översikt över AddThis plugins och hur de ser ut finns här: www.addthis.com/get/sharing. Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin ansluter din webbläsare direkt till AddThis-servern. Innehållet i pluginen överförs direkt till din webbläsare från AddThis och länkas till sidan. Genom länkningen får AddThis information om att din webbläsare har öppnat relevant sida på webbplatsen och lagrar en cookie på din enhet för att identifiera din webbläsare. Din webbläsare överför denna information (inklusive din IP-adress) direkt till en AddThis-server i USA och lagras där. AddThis använder data för att skapa anonymiserade användarprofiler, som utgör grunden för personlig och intresserelaterad reklam till besökare på webbplatser med AddThis-plugin. Ta reda på syftet och omfattningen av datainsamlingen och hur AddThis vidare behandlar och använder uppgifterna på: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. If you would like to opt out of data collection by AddThis for the future, you can set an opt-out cookie, which can be downloaded from the following link: www.addthis.com/privacy/opt-out. You can also completely prevent the loading of the AddThis plugin with add-ons for your browser, e.g. with the script blocker "NoScript" (https://noscript.net/).

Avsnitt 18 – Sociala Media (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES presenterar sig på sociala media för att komma i kontakt med (potentiella) kunder, anställda, prospekt eller partners. Genom att göra det kan MENNEKES inte påverka insamlingen av data på dessa plattformar, även om MENNEKES använder tillhandahållna uppgifter anonymt genom plattformens egna program för statistisk analys. Vi tillämpar dock de rättigheter som nämns i Avsnitt 2 så längt det är möjligt på dessa plattformar.

Avsnitt 19 - Bing Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna från Bing Remarketing. Leverantör är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Remarketing analyserar ditt användarbeteende på vår webbplats (t.ex. klickar på särskilda produkter), för att på så sätt klassificera in dig i vissa reklammålgrupper och sedan visa dig lämpliga reklammeddelanden när du besöker andra onlineerbjudanden (remarketing respektive retargeting). Dessutom kan de reklammålgrupper som skapats med Bing Remarketing kopplas ihop med enhetsövergripande Bing-funktioner. På så sätt kan intresserelaterade, personligt anpassade reklammeddelanden som har anpassats för dig utifrån ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator). Användningen av Bing Remarketing sker på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit f GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse att så effektivt som möjligt marknadsföra sina produkter. Om ett motsvarande samtycke begärdes, sker bearbetningen uteslutande på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Avsnitt 20 - LinkedIn Marketing Solutions

Inom vårt onlineerbjudande använder vi “LinkedIn Marketing Solutions”. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; nedan kallat: “LinkedIn”). Användningen av LinkedIn Marketing Solutions tjänar som marknadsförings- och optimeringssyften på grundval av vårt berättigade intresse av att göra detta onlineerbjudande effektivt och säkert tillgängligt i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 Klausul 1 f) GDPR i förening med artikel 28 GDPR. Med hjälp av LinkedIn Insight-taggen kan vi endast visa våra annonser för de LinkedIn-användare som tidigare har besökt vår webbplats och i synnerhet undersidor. Den gör det dessutom möjligt för oss att kontrollera om en användare som klickade på en av våra LinkedIn-annonser sedan överförs till vår webbplats. För att säkerställa korrekt funktion använder LinkedIn bland annat cookies. Om du är registrerad på LinkedIn och inloggad med ditt konto, noterar LinkedIn detta besök på ditt användarkonto. Uppgifterna som samlas in om dig är anonyma för oss och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda personer. Vi har inget inflytande på hur mycket uppgifter som LinkedIn samlar in genom användningen av sin Insight-tagg och hur LinkedIn använder dessa uppgifter. Enligt vår kännedom får LinkedIn information om vilka undersidor som du har besökt på vår webbplats och om du har klickat på någon av våra LinkedIn-annonser. Det kan dessutom inte uteslutas att LinkedIn även kommer att samla in och lagra din IP-adress och eventuellt andra identifieringsuppgifter om du inte har loggat in med ditt LinkedIn-konto eller om du inte har ett LinkedIn-användarkonto. LinkedIns sekretesspolicy finns här: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Avsnitt 21 – Sociala nätverk – Facebook Insights

Utöver vår egen webbnärvaro har MENNEKES även online-närvaro på sociala nätverk (så kallade fansidor). Dessa kan vara fansidor på exempelvis Facebook. De används, bland annat, för att kontakta intresserade parter och användare och informera dem om innovationer. Uppgifterna som lämnas där kan även behandlas utanför Europeiska Unionen eftersom datalagringen utförs exklusivt av respektive plattformsoperatör. De flesta sociala nätverk erbjuder även extra analysverktyg med vilka samlad information om fanside-användare görs tillgänglig för fanside-operatören, vilket är fallet med ”Facebook Insights”. Denna statistik genereras och tillhandahålls enbart av Facebook, utan MENNEKES inverkan. Mer information om uppgifterna som samlas in finns på sv-se.facebook.com/help/pages/insights.  Facebook Insights tillhandahåller följande uppgifter till MENNEKES: ”Gilla”-information, sidvisningsstatistik, aktiviteter, videovisningar, postinteraktioner och räckvidd, kommentarer, delat innehåll, svar, kön-förhållande, regional användardistribution, språk, klick på enskilda knappar. Personuppgifterna som MENNEKES får ta del av används uteslutande i kommunikationssyfte och, om det nämns uttryckligen, kan de även användas för kampanjer och tävlingar. Anonymiserad information kan även används för att mäta räckvidden. Rättslig grund etableras av Artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Befogat intresse är modern kommunikation mellan intresserade parter, potentiella sökande, partners, kunder och MENNEKES.

Avsnitt 22 - Pardot Marketing Automation System

En del formulär på våra webbplatser är länkade till Pardot. Pardot är programvara för marknadsföringsautomatisering från Salesforce.com. Vi använder oss av Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot“) på våra webbplatser. Pardot är en speciell programvara för att registrera och utvärdera hur en webbplatsbesökare använder en webbplats. I den mån Pardot LLC bearbetar personuppgifter sker bearbetningen på våra vägnar. Pardot LLC tar ansvar för de tjänster som de tillhandahåller, för vilken Pardot LLC fungerar som uppgiftsbearbetare, för EU-U.S. Privacy Shield riktlinjer.

Varför använder vi oss av Pardot?

Vi använder Pardot som en marknadsanalyseringstjänst för att underhålla, mäta och förbättra vårt webbplatserbjudande och marknadskommunikation, och för att optimera webbplatsinnehåll. Vi använder dessa uppgifter för att ta reda på vilka teman som du är intresserad av, till exempel genom att spåra vilka länkar som du klickar på. Vi använder uppgifterna för att förbättra vår tjänst. För att skydda användare och partners, kan bedrägerier och säkerhetsrisker vid behov också identifieras och avvärjas. Personuppgifter som har frivilligt har tillhandahållits lagras först i Pardot för att sedan behandlas med Salesforce CRM-systemet i syfte att ta kontakt med och/eller för utskick av information. Salesforce kan samla in information om besökare på företagets webbplatser ("webbplatsnavigeringsuppgifter") med hjälp av vanliga uppgiftinsamlingsverktyg, såsom cookies eller web beacons. Dessa webbplatsnavigeringsuppgifter innehåller allmän information från din webbläsare (t.ex. typ av webbläsare och webbläsarspråk). Med hjälp av webbplatsnavigeringsuppgifter kommer bland annat våra företagswebbplatser att tillhandahållas och förbättras.

Cookies:

Salesforce/Pardot använder både sessionsbaserade cookies och permanenta cookies. Genom användningen av cookies är det t.ex. möjligt att känna igen din webbläsare. Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. På så sätt har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt.  Du kan dessutom när som helst avaktivera skapandet av pseudonymiserade användningsprofiler genom att konfigurera din webbläsare så att cookies från "pardot.com"-domänen inte godkänns. Om cookies är avaktiverade för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att fullt ut använda alla funktioner på webbplatsen.

Web beacons:

Web beacons är genomskinliga elektroniska bilder, som kan användas för att känna igen vissa typer av information på din dator, till exempel cookies, tidpunkten för ditt besök på en viss webbplats som är kopplad till web beacon och en beskrivning av webbplatsen som är kopplad till web beacon. Salesforce kan till exempel, placera web beacons i marknadsförings-e-post, som kommer att meddela företaget när du klickar på en länk i e-posten, som tar dig till en av företagets webbplatser. Salesforce använder web beacons för att förbättra företagets kvalitet och e-post-kommunikation. Salesforce tillhandahåller web beacons, eller en kombination av web beacons och cookies, information om kunders och besökares beteende på företagets webbplatser och deras interaktion med e-post från företaget. Dessutom kan Salesforce använda webbplatsnavigeringsuppgifter enskilt eller i kombination med annan information om kunder eller deltagare för att tillhandahålla personlig information om företaget.

Tvingande offentliggörande:

Salesforce förbehåller sig rätten att använda eller avslöja all information som tillhandahålls, om det krävs enligt lag eller om företaget rimligen kan förvänta sig att göra det, att användning eller offentliggörande är nödvändigt, för att skydda företagets rättigheter och/eller för att uppfylla dess skyldigheter inom ramen för ett rättsligt förfarande eller på grund av ett domstolsbeslut.

Avsnitt 23 – White labels

MENNEKES tillhandahåller MENNEKES lösningssökarplattform för olika företag, vilka låter företag använda deras logga och deras anspråk, så kallade ”white labels”. För att undvika irritation påpekas det uttryckligen att all information som lämnas och användningsstatistik endast används av MENNEKES och kontaktinformationen används av de MENNEKES-partners som användaren har valt. Företaget som använder white label-plattformen får inte några personliga uppgifter från användarna.

Avsnitt 24 – Externa länkar

Den här webbplatsen innehåller även externa länkar, där MENNEKES inte har någon inverkan på innehållet. På grund av detta åtar sig MENNEKES inte något ansvar för detta innehåll. Vidare ansvarar respektive leverantör för den lämnade informationen. Vid tidpunkten för länkningen kunde inte några lagliga överträdelser upptäckas. Om en sådan överträdelse upptäcks kommer MENNEKES genast att ta bort länken.

 

03/2023