Choose your country

MENNEKES

VILLKOR

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

I. Materialtillstånd, omfattning

1. Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från säljaren ska uteslutande baseras på dessa Allmänna villkor. Dessa ska utgöra en del av alla avtal som sluts mellan Säljaren och dess avtalspartners (nedan även kallade ”Uppdragsgivare” och/eller ”Köpare”) för de leveranser och tjänster som erbjuds i det. De ska gälla för alla framtida leveranser, tjänster och erbjudanden som görs eller lämnas till Uppdragsgivaren, även där sådant inte har avtalats separat.

2. Uppdragsgivarens eller tredje parts motstridiga affärsvillkor eller köpevillkor ska inte gälla även om Säljaren inte uttryckligen avvisar tillämpningen av dem i det enskilda fallet. Även då Säljaren hänvisar till korrespondens som innehåller Uppdragsgivarens eller tredje parts affärsvillkor ska detta inte indikera att Säljaren godkänner dessa villkor.

3. Allmänna villkor ska endast gälla med hänsyn till entreprenörer i enlighet med § 14(1) BGB (tysk civilrätt).

II. Erbjudande och slutande av avtal

1. Om inte annat uttryckligen anges ska alla Säljarens erbjudanden vara fria för ändringar och inte vara bindande. Säljaren ska kunna godkänna order inom 14 dagar från det att de mottagits.

2. Ordern ska vara bindande för Säljaren (slutande av avtal) när en skriftlig bekräftelse har lämnats eller när säljaren börjar utföra uppdraget.

3. Det juridiska förhållandet mellan Säljare och Köpare ska uteslutande regleras av det skriftligt tecknade köpeavtalet, inklusive dessa Allmänna villkor. Detta avtal ska utgöra den fullständiga överenskommelsen mellan avtalsparterna. Muntliga garantier som lämnas av Säljaren innan detta avtal tecknas ska inte vara juridiskt bindande och alla muntliga avtal mellan avtalsparterna ska upphävas och ersättas av det skriftliga avtalet, utom i de fall sådana muntliga överenskommelser uttryckligen säger att de ska förbli bindande.

4. Tillägg och ändringar av avtalet som görs, inklusive dessa Allmänna villkor, måste göras skriftligt för att vara giltiga. Skriftlig form ska inkludera fax- och tex-telekommunikation, särskilt via e-post, förutsatt att sådana deklarationer bekräftas av den mottagande avtalsparten i samma textform.

5. Säljarens uppgifter om föremålet som ska levereras (t.ex. vikt, storlek, bruksvärde, lastkapacitet, tolerans, tekniska eller andra servicedata) samt motsvarande information från Säljaren gällande dessa uppgifter (t.ex. skisser, illustrationer) ska endast beaktas som ungefärliga om inte Säljaren uttryckligen och skriftligt anger att annat ska vara bindande och/eller om det faktiska avtalade syftet kräver exakt överensstämmelse med de specifika uppgifterna. De är inte några garanterade egenskaper, utan beskrivningar eller funktioner hos leveransen eller tjänsten. Vanliga avvikelser och avvikelser som orsakas av juridiska föreskrifter eller som utgör tekniska förbättringar, samt ersättning av komponenter med likvärdiga delar ska vara godkända, så länge de inte påverkar det avtalade avsedda syftet.

6. Säljaren ska behålla titeln och/eller upphovsrätten för alla erbjudanden och offerter den gör samt för alla skisser, illustrationer, fakturor, prospekt, kataloger, modeller, verktyg och annan dokumentation och extramaterial. Köparen ska inte tillhandahålla dessa eller deras innehåll till tredje part eller göra dem kända för tredje part utan Säljarens uttryckliga godkännande, inte heller ska Köparen använda eller reproducera dem, varken personligen eller med hjälp från tredje part. På Säljarens begäran ska Köparen återlämna dessa föremål och förstöra alla kopior som har gjorts då dessa inte längre krävs för den ordinarie affärsgången eller där förhandlingar inte har lett till att avtal har tecknats. Samma ska gälla för dokument som Köparen lämnar till Säljaren för implementering av avtalet. Säljaren ska dock ha rätt att göra dessa dokument tillgängliga för tredje part som anlitas för att göra leveranserna.

7. Om Köparen skulle upphäva avtalet innan den beställda artikeln levereras har Säljaren rätt att fakturera Köparen för alla kostnader som har inträffat fram till tidpunkten för upphävandet. Kostnaderna ska bland annat inkludera projektplaneringskostnader, bearbetningskostnader för sammanställning och handledning av ordern, tillverknings- och planeringskostnader, kostnader för tillverkade varor etc. Oberoende av detta har Säljaren även rätt att kräva att avtalet fullgörs.

III. Priser, rätt att korrigera priser, betalningsvillkor och konsekvenser vid underlåtenhet att betala och rätt till kvarhållande

1. Priserna gäller för tjänste- och leveransomfattningen som anges i orderbekräftelsen eller ordern som utfärdats av Säljaren. Extra- eller specialtjänster som exempelvis utbildningar, utfärdande av intyg etc. ska faktureras separat.

2. Om inte annat uttryckligen avtalats för en särskild valuta anges priserna i EUR från fabrik plus leverans- och hanteringskostnader (frakt inkl. förpackning) lagstadgade skatter och vid export, alla tullar och avgifter samt andra offentliga avgifter.

3. I den mån de avtalade priserna baseras på Säljarens listpriser och leveransen ska ske minst tre månader efter att avtalet tecknats ska listpriset som gäller vid tidpunkten för leveransen (minus avtalad procentuell eller fast rabatt).

4. Om en lagstadgad ändring av mervärdesskatten träder i kraft under perioden mellan avtalets tecknande och utförandet har Säljaren rätt att fakturera den ändrade mervärdesskatten, även vad gäller tillåtna delleveranser.

5. Med hänsyn till alla order – även direktbeställningar eller avtal om successiv leverans – för vilka, i enlighet med avtalet eller vid beställningen av ordern, leverans görs senare än tre månader efter orderläggningen, ska Säljaren ha rätt att fakturera Köparen för ökade material- och personalkostnader som inträffar under den här perioden. Dessa ökningar ska tillämpas i den omfattning som de har inträffat.

6. Säljaren ska inte vara bunden att bibehålla ovanstående priser för efterföljande order. Eventuella prisnedsättningar gäller inte retroaktivt utan ska endast gälla vid den tidpunkt som nedsättningen tillkännages.

7. Fakturabelopp ska betalas inom tio (10) dagar med 2 % rabatt eller inom 30 dagar från fakturadatum utan rabatt, dock senast 30 dagar efter förfallodagen och mottagen service utan avdrag för porto och kostnader. Som betalningsdatum gäller det datum då Säljaren mottar betalningen. Checkar gäller endast som betalning efter inlösning. Om Köparen inte gör betalningen vid fakturans förfallodatum ska utestående belopp beläggas med ränta om 5 % per år, beräknat från förfallodagen. Rätten att hävda högre ränta och ytterligare skador vid dröjsmål, i enlighet med lagstadgade föreskrifter, ska förbli opåverkad.

8. Avgifter och tillägg av alla slag, samt fakturerade belopp för extra- eller specialtjänster (se III.1) är inte rabattberättigade.

9. Avräkning mot Köparens motkrav eller innehållande av betalningar på grund av sådana krav är inte tillåtet, såvida motkraven är obestridliga eller har vunnit laga kraft.

10. Säljaren ska ha rätt att endast utföra utestående leveranser eller tjänster mot förskottsbetalning eller säkerhet om det, efter att avtalet har tecknats tillkännages omständigheter som väsentligen försämrar Uppdragsgivarens/Köparens kreditvärdighet och som sannolikt kommer att äventyra Uppdragsgivarens betalning av Säljarens öppna fordringar (inklusive andra enskilda avtal för vilka samma ramavtal gäller).

11. Små beställningar, under ett nettofakturavärde på € 150,00 i Kontinentaleuropa och € 250,00 i resten av världen, kommer att omfattas av en administrationsavgift på € 25,00 per liten beställning.

12. Säljaren ska ha rätt att fakturera Köparen för utestående fordringar rörande leveranser som har gjorts eller tjänster som har utförts till tredje part.

IV. Leverans och leveranstid

1. Om inte annat uttryckligen har avtalats sker samtliga leveranser från fabrik (D-57399 Kirchhundem [M6]).

2. Tidsfrister och datum för leverans och tjänster som fastställts av Säljaren ska vara ungefärliga om inte en fast tidsfrist eller datum uttryckligen har lovats eller avtalats. När försändelse har avtalats ska leveranstider och -datum hänvisa till datum för överföring till logistikleverantör, transportör eller tredje part som har ansvarar för transport. Vid en senare ändring av ordern frigörs Säljaren från de ursprungligen avtalade leveransdatumen.

3. Köparen kan, oberoende av rättigheter som uppstår på grund av Köparens underlåtenhet att betala, kräva förlängning av tidsfristen för leverans/service eller flytta fram leverans-/servicedatumen med en tidsperiod som motsvarar Köparens dröjsmål.

4. Säljaren ska inte hållas ansvarig vid leveranshinder eller försenad leverans där dessa orsakas av force majeure eller andra händelser som inte kan förutses vid tidpunkten då avtalet tecknades och som Säljaren inte ansvarar för (t.ex. driftsavbrott av alla slag, svårigheter att erhålla material eller energi, transportfördröjningar, strejker, lagliga lockouter, brist på personal, energi eller råmaterial, problem med att erhålla nödvändiga tillstånd från myndigheter, myndigheters åtgärder eller uteblivande eller felaktig eller försenad leverans från leverantörer). Om sådana händelser gör det avsevärt svårare eller till och med omöjligt för Säljaren att leverera eller utföra tjänster och hindret inte är av tillfällig karaktär ska Säljaren ha rätt att upphäva avtalet helt eller delvis. En förutsättning för upphävande på dessa grunder är dock att Säljaren meddelar Köparen om de gällande omständigheterna och att Säljaren betalar tillbaka erhållna belopp i förhållande till de tjänster som Säljaren inte har utfört. Vid tillfälliga hinder ska tidsfristerna för leverans eller tjänster förlängas med en period som motsvarar tiden för hindret plus en lämplig uppstartsperiod. Om det skulle vara orimligt att kräva att Uppdragsgivaren tar emot leveransen eller godtar tjänsten efter sådana förseningar ska Uppdragsgivaren ha rätt att upphäva avtalet genom omedelbar skriftlig förklaring av upphävandet till säljaren.

5. Säljaren ska endast ha rätt att göra delleveranser om Uppdragsgivaren har nytta av delleveranserna inom syftet med avtalet, leveransen av återstående beställda varor har säkerställts och det inte innebär extraarbete eller extra kostnader för Uppdragsgivaren, såvida inte Säljaren går med på att stå för de extra kostnaderna. Om Säljaren skulle bli försenad med en leverans eller tjänst eller om det skulle bli omöjligt att utföra leveransen/tjänsten, oavsett orsak, ska Säljarens ansvar för skador begränsas i enlighet med punkt VIII, i dessa Allmänna villkor.

V. Ort för fullgörande, försändelse, förpackning, riskövergång

1. Om inte något annat uttryckligen har avtalats ska orten för fullgörande av alla åtaganden som uppstår under detta avtalsförhållande vara Säljarens fabrik i 57399 Kirchhundem/Tyskland.

2. Säljaren ska välja typ av försändelse och förpackning efter rimligt omdöme. Vanliga förpackningar ska vara den minsta förpackningsenheten som anges i katalogen. Vid beställning av andra mängder ska närmaste förpackningsenhet levereras.

3. Risken ska övergå till Köparen allra senast när leveransföremålet överlämnas till speditören, transportföraren eller tredje part som anlitats för transporten. Påbörjan av lastningen ska vara avgörande för att fastställa när objektet har överlämnats. Detta ska även gälla med hänsyn till delleveranser eller när Säljaren har samtyckt till att tillhandahålla andra tjänster (t.ex. försändelse). Där försändelse eller överföring är försenad till följd av omständigheter vars orsak beror på Uppdragsgivaren ska risken övergå till Uppdragsgivaren på den dag då leveransobjektet är tillgängligt för leverans och Säljaren har meddelat Köparen detta.

4. Lagringskostnader efter överföring av risken ska bäras av Uppdragsgivaren. Om lagringen tillhandahålls av Säljaren ska lagringskostnaderna vara 0,25 % av fakturavärdet för leveransobjekten som ska lagras för varje full vecka. Det ska hållas öppet för avtalsparterna att hävda och bevisa högre eller lägre lagringskostnader.

5. Försändelsen ska endast försäkras av Säljaren på Köparens uttryckliga önskemål. Försäkring ska ombesörjas mot stöld, brott, skador på grund av transport, brand, vatten eller andra försäkringsbara risker. Köparen ska stå för kostnaden för försäkringen.

6. Vid avtal med fortlöpande leveranser ska indelningen i typer och sorter meddelas Säljaren i god tid. Om leveranserna inte avropas och delas in i tid är Säljaren berättigad att, när uppskovstiden som har meddelats Köparen har löpt ut, själv strukturera och göra leveranserna eller häva den relevanta delen av avtalet för fortsatta villkor under punkt IV. 4. och begära ersättning för förlorad vinst. Säljarens rätt att göra gällande ytterligare skador ska förbli opåverkad.

7. Returer som inte baseras på materialdefekter eller rättsliga brister ska behandlas i enlighet med Säljarens returvillkor. Dessa finns att läsa på ww.mennekes.org under Allmänna villkor.

VI. Garanti, materialdefekter

1. Oberoende av inspektions- och informationsskyldigheter (§ 377 HGB (tysk handelsrätt)) som gäller vid en dubbelriktad handel ska Uppdragsgivaren inspektera leveransen rörande uppenbara defekter och reklamera sådana defekter – detta gäller även ofullständiga eller felaktiga leveranser. Reklamationen ska göras inom fem arbetsdagar efter att varorna mottagits. Defekter som upptäcks först vid en senare tidpunkt ska reklameras inom fem dagar efter att defekten upptäcktes. Reklamationen ska göras skriftligt. Om defekten inte reklameras inom angiven period leder det till att varorna bedöms vara godkända och Uppdragsgivaren förlorar all rätt till ersättning från Säljaren för defekten. På Säljarens begäran ska det reklamerade leveransobjektet returneras till Säljaren med betald frakt. Vid berättigad reklamation ska Säljaren ersätta kostnaden för den billigaste returtransporten. Detta ska inte gälla om kostnaderna är högre på grund av att leveransobjektet används på en annan plats än den avsedda användningsplatsen.

2. Vid berättigad reklamation är Säljaren, efter eget val, skyldig och berättigad att inom rimlig tid reparera eller ersätta delen. Om detta inte går att genomföra, dvs. det är omöjligt eller orimligt, Säljaren vägrar eller drar ut på reparation eller byte är Köparen berättigad att upphäva avtalet eller göra en lämplig nedsättning på inköpspriset.

3. Om defekterna orsakats av Säljaren ska Köparen vara berättigad att göra anspråk för skador under de villkor som anges i VIII.

4. Vid defekter i komponenter som tillverkats av andra tillverkare som Säljaren inte kan ta bort, antingen av licensskäl eller fysiska skäl, ska Säljaren, efter eget val, antingen göra gällande sina garantirättigheter gentemot tillverkaren och leverantörerna å Uppdragsgivarens räkning eller tilldela dessa rättigheter till Uppdragsgivaren. Garantianspråk gentemot Säljaren med hänsyn till sådana defekter ska endast föreligga i enlighet med dessa Allmänna villkor om rättsliga åtgärder mot tillverkaren och leverantören inte har lyckats eller där sådana rättsliga åtgärder inte har någon utsikt att lyckas, till exempel på grund av svarandes insolvens. Under rättstvisten ska den begränsade garantiperioden vara vilande.

5. Garantin ska upphöra att gälla om Uppdragsgivaren manipulerar med leveransobjektet utan Säljarens samtycke eller om tredje part manipulerar leveransobjektet på Uppdragsgivarens befallning och det är omöjligt eller orimligt att Säljaren ska åtgärda defekten. Uppdragsgivaren ska bära alla kostnader för att åtgärda defekt som kan uppstå till följd av manipuleringen.

6. Reklamationer för defekter ska inte uppstå om felet inträffar på grund av att instruktioner för drift, lagring, underhåll eller installation inte har följts, olämplig eller felaktig användning, fel eller vårdslös användning eller naturligt slitage. Samma gäller om Säljarens produkter har monterats felaktigt, hanterats vårdslöst eller utsatts för otillbörlig påfrestning eller om störningar uppstår till följd av olämpliga driftsmedel, ersättningsmaterial eller mekaniska, kemiska, elektrokemiska eller elektriska effekter.

7. Om en leverans av förbrukade delar avtalas med Uppdragsgivaren sker detta utan garanti för materialdefekter utom i det fall att sådana defekter uppsåtligen har undanhållits av Säljaren.

8. Berättigade defekter på delar av leveransen ska inte berättiga reklamation av hela leveransen.

VII. Skyddade rättigheter

1. Säljaren ska i enlighet med punkt VII garantera att de levererade varorna inte lyder under tredje parts industriella äganderättigheter eller upphovsrätt i landet (staten) eller överenskommen leveransplats. Leveransorten är, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt, Kirchhundem/Tyskland. Varje avtalspart ska omgående meddela den andra skriftligt vid eventuella anspråk på överträdelse av sådana rättigheter. Regeln i mening 1 ska inte utgöra någon garanti utan utgör endast en beskaffenhetsöverenskommelse i enlighet med de lagstadgade garantibestämmelserna.

2. Om de levererade varorna överträder tredje parts äganderätt eller upphovsrätt ska Säljaren, efter eget val, korrigera eller byta ut objektet så att inte längre sådana rättigheter överträds men fortfarande uppfyller de avtalade funktionerna eller genom att teckna ett licensavtal förse Uppdragsgivaren med användarrättigheter. Om Säljaren inte kan lösa problemet inom rimlig tid ska Uppdragsgivaren vara berättigad att upphäva avtalet eller minska inköpspriset i enlighet därmed. Eventuella skadeanspråk från Uppdragsgivaren gentemot Säljaren ska lyda under begränsningarna i punkt VIII i dessa Allmänna villkor.

3. Vid juridiska överträdelser orsakat av produkterna som levererats av Säljaren men som tillverkats av andra tillverkare ska Säljaren, efter eget val göra gällande anspråk gentemot tillverkaren eller leverantören å Uppdragsgivarens vägnar eller ska dessa anspråk tilldelas till Uppdragsgivaren. I dessa fall ska anspråk gentemot Säljaren endast föreligga då rättsliga åtgärder mot tillverkaren eller leverantören inte lyckades eller inte har någon utsikt att lyckas, till exempel på grund av tillverkarens/leverantörens insolvens.

4. Om leveranser görs i enlighetmed de specifika skisser eller andra uppgifter från Uppdragsgivaren och dessa leveranser bryter mot tredje parts rättigheter ska Uppdragsgivaren bära ansvaret för att korrigera och säkerställa att överträdelse av tredje parts rättigheter inte sker. Uppdragsgivaren ska hålla Säljaren skadeslös mot alla anspråk gällande brott mot tredje parts äganderätt. Vid skadeståndsanspråk ska skadeersättningen endast gälla om Köparen inte kan bevisa att den inte är ansvarig för bristfälligheten genom sina indikationer eller brott mot tredje parts rättigheter. Om säljaren i ett sådant fall förbjuds att tillverka eller leverera respektive gods på grund av att tredje part hävdar sina äganderättigheter ska Säljaren ha rätt att avbryta arbetet och upphäva avtalet. Innan Säljaren gör detta måste Säljaren dock meddela Köparen en respittid under vilken Köparen är kan få tredje part att ta bort förbudet. Hävdande av ett motsvarande skadeståndsanspråk från Säljaren gentemot Köparen baserat på lagstadgade bestämmelser ska förbli opåverkad.

VIII. Övriga ansvar (begränsning och undantag)

1. Säljarens ansvar för skador, oavsett juridisk anledning, särskilt för kontraktshinder, försening, defekt eller fel leverans, kontraktsbrott, brott mot aktsamhetskrav i avtalsenliga förhandlingar och kränkning, där felet har fastställts ska begränsas av följande regler.

2. Säljaren ska inte hållas ansvarig för organisationens, juridiska representanters, anställda eller andra delegerade agenters oaktsamhet om inte detta inkluderar ett brott mot avtalets huvudskyldigheter (huvudskyldigheter under avtal/kardinalskyldighet). Huvudsakliga avtalsskyldigheter är de skyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska utföras och som avtalsparterna regelbundet förlitar sig på.

3. Såtillvida Säljaren ansvarar för skadorna under ovanstående mening, ska ansvaret begränsas till skador som Säljaren kan förutsäga när avtalet tecknas som en möjlig konsekvens av kontraktsbrott eller som Säljaren skulle ha förutsett vid tillämpning av rimlig försiktighet. Indirekta eller följdskador som orsakas av defekter hos de levererade varorna ska endast kompenseras om sådana skador kan förväntas vid korrekt användning av de levererade varorna.

4. Vid ansvar för oaktsamhet är det Säljarens skyldighet att betala kompensation för egendomsskada och ekonomisk skada som orsakats av detta ska begränsa till skada som är vanlig eller vanligtvis kan försäkras av Säljaren genom ansvars-/produktansvarsförsäkring på rimliga villkor, även om det gäller brott mot huvudsakliga avtalsskyldigheter.

5. Ovanstående undantag och begränsningar av ansvaret ska gälla i samma utsträckning till fördel för Säljarens organisation, juridiska representanter, anställda och andra ställföreträdande agenter..

6. Så länge Säljaren tillhandahåller teknisk information eller fungerar som rådgivare och denna information eller råd inte utgör en del av de avtalade tjänsterna och är skyldig under avtalet ska denna information eller råd tillhandahållas utan kostnad och Säljaren ska inte hållas ansvarig för informationen eller rådet..

7. Begränsningen av ansvaret i denna punkt VIII ska inte gälla Säljarens ansvar för medvetna handlingar, för garanterade beskaffenhetsegenskaper, för skador på liv, kropp eller hälsa eller ansvar under tyska produktansvarslagen.

IX. Preskriptionstider

1. Anspråk som uppstår under punkt VI ska lyda under en preskriptionstid på ett år som börjar vid leveransen till Köparen..

2. Detta ska inte gälla för följande anspråk som ska lyda under lagstadgade preskriptionstider..

  • Anspråk som inkluderar avsiktlig, illvillig eller grovt oaktsam försummelse av skyldigheterna mot Säljaren, dess juridiska representanter eller ställföreträdande agenter;
  • Anspråk för skador som orsakas av skador på liv, kropp eller hälsa på grund av vårdslöst brott som orsakas av Säljaren eller av avsiktligt eller vårdslöst brott som orsakas av dess juridiska representanter eller ställföreträdande agenter;
  • Anspråk under garantin för en viss egenskap;
  • I den mån som leverantören är skyldig ska anspråk för ersättning för kostnader som Uppdragsgivaren måste bära gentemot en underleverantör i leveranskedjan till följd av försäljning av nytt gods i syfte av sekundär prestanda (§ 478(2) BGB);
  • Om varorna som levererats av Säljaren har använts i enlighet med användningsinstruktionerna i ett konstruktionsprojekt och de har orsakat en defekt i det projektet och del B i tyska entreprenadkontraktsbestämmelserna (Verdingungsordnung für Bauleistungen) inte gäller för avtalsförhållandet.

3. För alla dessa fall ska preskriptionstiden vara i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Lagstadgade bestämmelser om att låta preskriptionstiden vila och ny start av tidsfristerna ska förbli opåverkade. Vid skadeståndsanspråk under produktansvarslagen ska lagstadgade preskriptionstider gälla, alltså vid avsiktlig eller grov oaktsamhet.

4. Om säljaren är ansvarig under VIII för skador för vilka ansvarsförsäkring vanligtvis tecknas vid rimliga förhållanden ska preskriptionstiden också vara ett år.

X. Äganderättsförbehåll

1. De levererade varorna är Säljarens egendom (reserverade varor) tills Uppdragsgivaren har betalt samtliga fordringar som följer av affärsförhållandet, inkluderat alla fordringar som uppstår i samband med de levererade varorna genom äganderättsförbehåll. Betalning av enskilda fordringar på löpande räkning utgör äganderättsförbehållet och alla rättigheter säkerhet för det totala utestående beloppet plus räntor och kostnader. Vid utmätning eller andra ingrepp från tredje part ska Uppdragsgivaren genast meddela Säljaren.

2. Uppdragsgivaren är berättigad att bearbeta och sälja de levererade varorna i den normala affärsgången. Denna befogenhet ska upphöra om Uppdragsgivaren ligger efter med betalningen, vid betalningsinställelse eller om insolvensförfaranden har inletts mot dess tillgångar. Uppdragsgivaren får endast lov att sälja varorna under äganderättsförbehåll och säkerställa att kraven från återförsäljningen skickas till Säljaren i enlighet med 5. och 6. Användningen av reserverade varor för att uppfylla avtal för arbete samt avtal för arbete och material ska betecknas som återförsäljning för detta syfte. Annan avyttring av de reserverade varorna, särskilt belåning eller överföring av säkerhet är förbjuden. Överlåtelse av fordringar från överföring av reserverade varor är inte tillåtet om inte överföringen sker genom factoring, som Säljaren meddelas om och för vilken intäkterna överskrider värdet för den säkrade fordringen. När betalning har erhållits för factoringuppdraget förfaller Säljarens fordringar omgående till betalning.

3. Bearbetning av reserverade varor ska inte leda till att Köparen erhåller ägande av det resulterande objektet i enlighet med § 950 BGB. Bearbetning eller omarbetning av varorna är inte Säljarens ansvar. Bearbetade eller omarbetade varor ska förbli reserverade varor.

4. Vid bearbetning, inbyggnad eller sammanblandning av reserverade varor med andra varor ska Säljaren bli samägare till den resulterade produkten. Säljarens andel ska stå i proportion till fakturavärdet för de reserverade varorna mot fakturavärdet för de andra varorna som använts. Om Säljarens äganderätt upphör genom inbyggnad, sammanblandning eller bearbetning ska Uppdragsgivaren tilldela Säljaren lämplig äganderättighet eller kvarstadsrätt till den nya produkten i förhållande till fakturavärdet för de reserverade varorna mot fakturavärdet för andra varor som använts. Förvaring av produkten ska ske utan kostnad för Säljaren. Samägande i varor ska vara tillräckligt för att dessa varor ska bli reserverade varor.

5. Uppdragsgivarens fordringar som uppstår av vidareförsäljningen av de reserverade varorna ska härmed tilldelas Säljaren. De ska utgöra säkerhet i samma utsträckning som äganderättsförbehållet för de reserverade varorna.

6. Om reserverade varor säljs vidare av Uppdragsgivaren tillsammans med andra varor ska Säljaren tilldelas en fordring från vidareförsäljningen med den förhållandet för de reserverade varorna mot fakturavärdet för övriga varor. Vid försäljning av varorna som Säljaren har samäganderätt till enligt 4. ska en motsvarande andel av fordringarna tilldelas Säljaren.

7. På Säljarens begäran är Uppdragsgivaren skyldig att tillhandahålla en exakt lista över sina fordringar med namn och adress till köpare av uppdraget och att förse Säljaren med all nödvändig information för att hävda sina tilldelade fordringar. Om Uppdragsgivaren ligger efter med betalningen eller Uppdragsgivarens ekonomiska situation försämras ska Uppdragsgivaren ge Säljaren behörighet att meddela köparen av tilldelningen och själv kräva in fordringarna. Säljaren ska ha rätt att kräva en bedömning av sina tilldelade fordringar av en utsedd part med hjälp av Uppdragsgivarens räkenskaper. Uppdragsgivaren ska förse Säljaren med en lista över alla varor som Säljaren fortfarande har äganderätt till (reserverade varor).

8. Om befintliga säkerheter överstiger värdet på de säkrade fordringarna med mer än 10 % är Säljaren skyldig att på Uppdragsgivarens begäran frigöra säkerheterna efter eget val, med hänsyn till Uppdragsgivarens intressen. Vid äganderättsförbehåll ska värdet på säkerheterna avgöras med hänsyn till fakturavärdet för varorna som Uppdragsgivaren har köpt av Säljaren. Vid förlängt äganderättsförbehåll ska fakturavärdet för återförsäljning av varorna vara avgörande.

9. Eftersom Säljaren behåller äganderätten till varorna kan Säljaren kräva att varorna returneras om avtalet annulleras. Säljaren ska ha rätt att förklara avtalet annullerat, oberoende av övriga villkor i § 323 BGB och särskilt utan krav på respittid för betalning, direkt om Uppdragsgivaren inte fullgör sina skyldigheter. Detsamma ska gälla om Uppdragsgivaren inställer betalningarna eller om insolvensförfarande har inletts mot dess tillgångar. Alla kostnader som uppstår vid återtagande av de levererade varorna ska bäras av Uppdragsgivaren. Säljaren ska, efter eget omdöme, ha rätt att avyttra egendomen som har återtagits.

XI. Behörighet att bearbeta data

Säljaren ska ha rätt att bearbeta alla data i anslutning till affärsförhållandet med Köparen i enlighet med gällande lagar.

XII. Slutbestämmelser

1. Laga domstol för alla eventuella tvister som uppstår i samband med affärsförhållandet mellan Säljare och Uppdragsgivare ska, efter Säljarens val, vara Kirchhundem eller Köparens huvudkontor. För anspråk mot Säljaren, ska exklusiv laga domstol vara 57399 Kirchhundem. Föreskrivna lagstadgade bestämmelser om exklusiv laga domstol ska inte påverkas av denna regel.

2. Förhållandet mellan Säljaren och Köparen ska lyda under Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN-konventionen gällande avtal om internationella köp av varor (CISG) från den 11 april 1980 ska inte gälla.

3. Om det finns luckor i avtalet eller dessa Allmänna villkor ska parterna följa de lagstadgade bestämmelserna som skulle ha gällt för avtalets ekonomiska syfte och syftet med dessa Allmänna villkor om luckorna hade upptäckts vid tidpunkten för tecknande av avtalet och dessa Allmänna villkor.

Anmärkning gällande § 36 i VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - tyska konsumentköplagen)

Säljaren/uppdragstagaren är varken beredd eller skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistorgan (§ 36 VSBG).

Oktober 2023

Med reservation för tryckfel, ändringar och andra fel.