Choose your country

MENNEKES

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG

1 Giltighetsområde

1.1 De allmänna försäljnings- och leveransvillkoren för MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG (nedan kallad ”MENNEKES”) gäller exklusivt. Motsägande villkor eller villkor som skiljer sig från dessa försäljnings- och leveransvillkor för MENNEKES avtalspartner (nedan kallad ”Köpare”) godtas inte om inte MENNEKES uttryckligen har godkänt de avvikande villkoren skriftligt. Dessa försäljnings-och leveransvillkor gäller även om MENNEKES levererar till Köparen utan reservation för Köparens motsägande eller avvikande försäljnings- och leveransvillkor som MENNEKES känner till.

1.2 Försäljnings- och leveransvillkoren gäller för alla framtida affärer med Köparen. Köparen samtycker till dessa försäljnings- och leveransvillkor genom att göra beställningen, dock senast när varorna tas emot.

1.3 Försäljnings- och leveransvillkoren gäller endast företag.

1.4 Sidoavtal samt ändring, komplettering eller upphävning av avtalet måste göras skriftligt.   

 

2 Offert och orderbekräftelse 

2.1 MENNEKES lämnar offerter utan bindning. En order från Köparen betraktas inte som godkänd förrän den har bekräftats skriftligen av MENNEKES. På samma sätt är endast ändringar eller andra avtal bindande om de har bekräftats skriftligt av MENNEKES. Verkställande av alla order baseras på skriftlig orderbekräftelse eller offert från MENNEKES.

2.2 Om en order ska kvalificeras som en offert enligt § 145 BGB (tysk civilrätt) kan MENNEKES godkänna denna inom fyra veckor. Avtalet kommer till stånd genom att de beställda varorna levereras, vid delleveranser då den första leveransen skickas.

2.3 Om Köparen begär individuella kostnadsförslag debiteras dessa. Vid en beställning krediteras sådan betalning mot inköpspriset. Om det undertecknade köpeavtalet av någon juridisk anledning upphör att gälla förblir betalningsskyldigheten för kostnadsförslaget gällande.

2.4 Dokument, ritningar, vikter och mått, prototyper etc. som omfattas av offerten är ungefärliga värden och utgör inte någon karakteristisk egenskap. MENNEKES kan avvika från beskrivningar i ordern om sådana avvikelser inte är av grundläggande eller signifikant natur och avtalets syfte inte påverkas. 

2.5 Om MENNEKES tillverkar delar efter kundens ritningar så är ritningar som förberetts av MENNEKES och som godkänts av kunden slutgiltiga. Avvikelser från de godkända ritningarna ska avtalas separat och eventuella merkostnader ska betalas. 

 

3 Immateriella rättigheter 

3.1 MENNEKES förbehåller sig ägande och upphovsrätten till alla bilder, ritningar, beräkningar och andra dokument. Detta gäller särskilt skriftliga dokument som märkts som ”konfidentiella”. Köparen får endast visa dessa för tredje part efter skriftligt godkännande från MENNEKES.

3.2 Om leveranser görs enligt ritningar eller andra data som lämnats av Köparen och om detta leder till att tredje part gör anspråk på äganderätt ska Köparen hålla MENNEKES fri från alla anspråk som uppstår från deras förhållande med den tredje parten. 

 

4 Delar utanför MENNEKES leveransprogram     

Om projektarbete eller råd som lämnas till MENNEKES gäller delar utanför MENNEKES leveransprogram, t.ex. drivnings-/kraftuttagssidan, är sådana rekommendationer eller råd inte bindande för MENNEKES. Eventuella anspråk för skador som baseras på juridiska skäl ska undantas såtillvida de inte baseras på uppsåtligt syfte eller grov oaktsamhet. 

 

5 Priser  

5.1 Om inte annat angetts i orderbekräftelsen lämnas priserna ”från fabrik” utan förpackning; dessa debiteras separat.

5.2 Priser lämnas netto, med tillägg av lagstadgad mervärdesskatt. Kostnader för godkännande av klassificeringsföretag faktureras separat.

5.3 Eventuella merkostnader som orsakas av senare ändringsönskemål kan debiteras Köparen av MENNEKES.

5.4 Om det efter att avtalet slutits inträffar händelser som leder till en ökning av MENNEKES produktions- eller leveranskostnader, särskilt som ett resultat av att MENNEKES inköpskostnader eller lönekostnader ökar, är […] berättigade till en motsvarande prishöjning. 

 

6 Betalningsvillkor 

6.1 Fakturor ska betalas inom 20 dagar från faktureringsdatum. Eventuell kassarabatt gäller endast efter MENNEKES uttryckliga skriftliga bekräftelse.

6.2 MENNEKES är berättigad att kräva betalning för de äldsta förfallna fakturorna som inte lämnats för indrivning även om Köparens betalningsvillkor anger annat. Om kostnader eller räntor redan har uppkommit kan MENNEKES först begära betalning av kostnaderna, därefter räntorna och slutligen för kapitalbeloppet.

6.3 Köparen har endast rätt att avräkna belopp som ska betalas om och endast i den mån som hans anspråk har fastställts juridiskt, inte har bestridits eller har godkänts skriftligt av MENNEKES. Köparens rätt att innehålla belopp är begränsad till anspråk från avtalsförhållandet.

6.4 Checkar godkänds endast i stället för betalning. Betalning med växel kräver ett specifikt avtal. Växlar tas endast emot av centralbanken i förbundsstaten Nordrhein-Westfalen. Godkännande av växlar innebär inte något uppskov av vår fordran; MENNEKES förblir berättigad att kräva kontant betalning när fordringarna förfaller genom att återlämna växeln. Stämpelskatt för växlar ska betalas av Köparen. Detsamma gäller diskonteringskrediter från fakturornas förfallodatum.

6.5 MENNEKES kan i enlighet med § 347 BGB (tysk civilrätt) debitera ränta på 8 % över basräntan. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att kräva högre dröjsmålsersättning. 

 

7 Leverans/leveranstid/standard 

7.1 Leveranstider och datum ska endast anses vara bindande om det uttryckligen har angetts skriftligt i offerten. MENNEKES är inte bundna till leveransdatum eller leveranstid om Köparen inte uppfyller sina skyldigheter (handpenning, tillhandahållande av nödvändiga dokument etc.) i tid. Vi förbehåller oss rätten till invändningar mot icke uppfyllda avtal.

7.2 Leveranstider startar tidigast den dag då avtalet har undertecknats. Starten på leveranstiden förutsätter att alla tekniska frågor har klargjorts.

7.3 Om Köparen senare inkommer med ändringsönskemål frigörs MENNEKES från skyldigheten att uppfylla leveransdatum eller leveranstid.

7.4 Leveranstiden är att anse uppfylld om varorna som ska levereras lämnar MENNEKES fabriker eller om MENNEKES har meddelat att varorna är klara för avhämtning vid slutet av leveranstiden.

7.5 Vid försening av leveransen som inte beror på avsiktlig eller grov oaktsamhet från MENNEKES sida kan Köparen inte göra några anspråk gällande. Detta gäller särskilt vid försenad leverans som orsakas av force majeure. I sådant fall ska det avtalade leveransdatumet eller leveranstiden förlängas med tiden för leveranshindret. 

7.6 Om Köparen inte kan ta emot försändelsen eller bryter andra samarbetsförpliktelser har MENNEKES rätt att kräva ersättning för uppkomna skador inklusive eventuella merkostnader. MENNEKES är dessutom berättigad att ge Köparen en lämplig respittid och att till följd av detta dra sig ur avtalet och kräva skadestånd.

 

8 Äganderättsförbehåll 

8.1 MENNEKES förbehåller sig äganderätten till alla levererade artiklar tills full betalning har erlagts från leveransförhållandet inklusive framtida skyldigheter. Vid kontraktsbrott, särskilt försenad betalning, har MENNEKES rätt att ta tillbaka de köpta artiklarna.

8.2 Köparen är skyldig att behandla de levererade artiklarna omsorgsfullt och att teckna en försäkring mot alla typer av förluster som täcker ersättningsvärdet för tiden för äganderättsförbehållet. MENNEKES förblir auktoriserade att själv teckna en försäkring till Köparens kostnad.

8.3 Köparen ska stå för eventuella kostnader för underhålls- och inspektionsarbete även under tiden för äganderättsförbehållet, även om dessa arbeten utförs av MENNEKES.

8.4 Vid handelshinder eller ingrepp från tredje part ska Köparen genast meddela MENNEKES skriftlig så att de har möjlighet att inleda ansökan genom vilken tredjemanstalan väcks. Om tredje part inte kan betala de rättsliga och extra rättsliga kostnaderna för en sådan process ska Köparen stå för de kostnaderna.

8.5 Köparen har rätt att sälja de köpt artiklarna i normala affärstransaktioner, men därmed ska de överföra all ersättning upp till fakturabeloppet (inklusive moms) till MENNEKES för MENNEKES fordringar till följd av återförsäljningen till deras köpare eller tredje part, oberoende av huruvida de köpta artiklarna har sålts med eller utan vidare bearbetning. Köparen kan samla in dessa fordringar även efter leverans. MENNEKES rätt att samla in fordringarna själv förblir opåverkad. MENNEKES åtar sig dock att inte samla in fordringarna så länge Köparen uppfyller sina betalningsskyldigheter med de erhållna intäkterna, inte ligger efter med betalningen och särskilt så länge inte några insolvensförfaranden har inletts och Köparen inte har ställt in betalningarna.

8.6 Om de levererade artiklarna blandas eller kombineras med andra artiklar som inte tillhör MENNEKES, erhåller MENNEKES samägande i den nya eller kombinerade artikeln med de levererade artiklarnas värde (fakturabelopp inklusive moms) i förhållande till de andra artiklarna vid tidpunkten för blandning eller kombination. Köparen ska förvara den resulterande enda eller förenade egendomen på MENNEKES vägnar.

 

9 Försändelse, överföring av riskerna 

9.1 Försändelse görs på Köparens risk. Även om MENNEKES tar över andra tjänster ska risken övergå till Köparen senast vid tidpunkten då varorna skickas.  

9.2 Om försändelsen försenas av anledningar som inte MENNEKES inte kan påverka ska risken övergå till Köparen på den dag då varorna är klara för leverans. På Köparens skriftliga begäran tecknar MENNEKES en försäkring för leveransen mot skador, transport, brand och vattenskador till Köparens bekostnad.

9.3 Transportförpackning och andra förpackningar i enlighet med ”Verpackungsverordnung” (bestämmelse gällande förpackning) återtas inte, med undantag av pallar. Det är Köparens ansvar att avfallshantera förpackningsmaterialet på egen bekostnad. 

 

10 Garantier för fel/ansvar

10.1 MENNEKES åtar sig inte något ansvar för skador som orsakats av felaktig hantering, slitage, förvaring eller andra åtgärder från Köparen eller tredje part.

10.2 Juridiska garantianspråk för defekter preskriberas ett år efter att varorna har levererats. Detta medför inte någon hållbarhetsgaranti.

10.3 Köparen har enligt § 377 HGB (tysk handelsrätt) inspektionsskyldighet även vid vidareförsäljning av varorna.

10.4 MENNEKES kan välja att reparera artiklarna eller leverera nya.

10.5 MENNEKES ska inte stå för kostnader som orsakas av kompletterande insatser om dessa kostnader har ökat på grund av att artiklarna har transporterats efter leverans till en annan plats än Köparens kommersiella driftställe. Detta gäller inte om sådan transport är i linje med avsedd användning av artiklarna.

10.6 Köparens regressrätt gentemot MENNEKES på grund av anspråk till följd av garantier på defekter som lämnats av Köparens klienter undantas om kunden inte har uppfyllt sin skyldighet att inspektera och meddela icke överensstämmelse eller om varorna har modifierats genom bearbetning.

10.7 MENNEKES ansvar för att kompensera för skador i linje med juridiska bestämmelser är obegränsad om MENNEKES inte har uppfyllt sina skyldigheter på grund av avsiktlig eller grov försummelse. Om MENNEKES inte har uppfyllt sina skyldigheter på grund av ringa försummelse eller vid brott mot en grundläggande avtalsskyldighet, begränsas skadeståndsersättningen till förutsebara skador som vanligtvis inträffar i jämförbara fall. I alla andra fall är ett ansvar uteslutet.

10.8 Ansvar i enlighet med ”Produkthaftungsgesetz” (produktansvarslagen) påverkas inte. Likaså ska ansvar på grund av skador på liv, kropp och hälsa ska inte heller påverkas.  

 

11 Överlåtelseförbud    

Köparens anspråk gentemot MENNEKES till följd av avtalsförhållandet får inte överlåtas.

 

12 Produktansvar  

12.1 Köparen får endast använda varorna för avsedd användning och måste säkerställa att de endast säljs till personer som känner till produktriskerna.

12.2 Om varorna används som basmaterial eller delprodukt för Köparens egna produkter måste Köparen uppfylla varningsskyldigheterna gällande varorna som levererats av MENNEKES vid marknadsföring av slutprodukten. I det interna förhållandet friställer Köparen MENNEKES från hävdande av krav vid första förfrågan vid överträdelse mot denna skyldighet.

 

13 Övrigt 

13.1 Plats för verkställighet ska vara 57399 Lennestadt, Tyskland.

13.2 Laga domstol för alla tvister till följd av avtalet ska vara 57399 Kirchhundem, Tyskland.  MENNEKES har dock rätt att även åtala Köparen vid den domstol där Köparen har sin allmänna laga domstol eller där Köparen har en filial.

13.3 Avtalet lyder under Tysk lag, med undantag av FN-konventionens regelverk om internationell köprätt.

13.4 Om en enskild bestämmelse i detta avtal inte har juridisk giltighet ska giltigheten för övriga bestämmelser förbli opåverkad. Parterna ska sträva efter att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig som ligger närmast det ekonomiska syftet med avtalet.

 

Hänvisning enligt § 36 i tyska konsumenttvistlösningslagen (VSBG)

Säljaren/uppdragstagaren är varken beredda till eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistorgan (§ 36 VSBG).

 

Mars 2017

Med reservation för tryckfel, ändringar och andra fel.